Privacy beleid

Dit privacybeleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of ze worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in ieder geval met respect voor de Belgische en Europese regelgeving aangaande privacy, respectievelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016.

I. Wie zijn we?

Fullerstone Development BVBA is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel gevestigd te Robert Bossaertsstraat 16, 2600 Berchem, met KBO nummer: 0501.830.389.

U kan ons contacteren via volgende algemene coördinaten:

II. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Bij het gebruik van de website verzamelen wij:

In sommige gevallen verkrijgen wij  persoonsgegevens van een vastgoedmakelaar in het kader van een aankoop. In dat geval handelen wij in de hoedanigheid van verwerker (en dus niet als verantwoordelijke van de gegevens) en verwerken wij alle gegevens die u aan deze derde partij heeft toevertrouwd met het oog op de afwikkeling van uw aankoop. In dat geval verwijzen wij naar het privacy beleid van deze derde partij.

III. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens teneinde onze website en onze dienstverlening te verbeteren en om u te kunnen contacteren over om het even welke vraag die u aan ons stelt via het contactformulier op de website.

Uw persoonsgegevens zullen tevens verwerkt worden, in het kader van een aankoop, om u op de hoogte te kunnen houden van het huidig project en voor iedere communicatie die noodzakelijk is in het kader van die contractuele relatie.

Indien u uw toestemming heeft gegeven, zullen uw persoonsgegevens ook worden verwerkt voor:

Indien wij uw persoonsgegevens verder zouden verwerken voor een ander doeleinde van degene die hierboven vermeld worden, zullen wij u hiervan voorafgaand op de hoogte brengen.

IV. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

Concreet worden uw persoonsgegevens gedeeld of kunnen zij gedeeld worden met volgende derden om de aangegeven redenen:

V. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden. Dit betekent dat uw gegevens zullen bewaard worden in onze bestanden zolang noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben en in functie van onze eigen (fiscale) verplichtingen volgend op de uitvoering van een overeenkomst.

Indien u ook instemde met andere communicatie aan u, worden uw gegevens bewaard:

Onafhankelijk van deze periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren, verwijderen wij eveneens uw persoonsgegevens indien u ons daar expliciet om verzoekt via bovenstaande contactgegevens.

VI. Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de bovenstaande contactgegevens.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be